Zmluvné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti Vydavateľstva RUAH, zastúpeného Lenkou Spustovou, so sídlom Suchá nad Parnou 287, IČO: 45977852, DIČ: 1083172651 a našich zákazníkov, ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy uzavretej medzi Vydavateľstvom RUAH ako predávajúcim a zákazníkom, ako kupujúcim, prostredníctvom internetu, predmetom ktorých je nákup tovaru cez internetové kníhkupectvo umiestnené na internetovej stránke www.ruah.sk.

Zákazníkom nášho internetového kníhkupectva môže byť každá fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá nakupuje tovar na internetovej stránke www.ruah.sk

 

Objednávanie tovaru a uzavretie zmluvy

Pre objednanie tovaru kliknite myšou na obrázok košíka s príslušným nápisom a titul bude vložený do nákupného košíka. Potom sa budete môcť rozhodnúť, či chcete nákup uzavrieť (vyplníte pripravený formulár) alebo pokračovať v nakupovaní. Objednávka sa robí potvrdením funkcie označenej “Záväzne objednať” s informáciou, že objednávka vyžaduje platbu za tovar. Bez zbytočného odkladu po spracovaní Vašej objednávky Vám na vami zadanú emailovú adresu zašleme potvrdenie o prijatí objednávky (akceptácia objednávky), ktoré obsahuje číslo objednávky, názov a špecifikáciu tovaru, údaj o cene tovaru a náklady doručenia (poštovné), spôsob platby, údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný, údaje o predávajúcom, prípadne ďalšie informácie. Doručením potvrdzujúceho e-mailu o prijatí vašej objednávky dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy.

Ceny

Ceny tovaru a služieb sú uvádzané ako konečné, nezahŕňajú však cenu dodania tovaru. Akciové ceny sú platné do dátumu uvedeného v detailoch titulu alebo do vypredania zásob.

Dodacie lehoty

Dodacia lehota je uvedená pri každom titule osobitne a znamená, do koľkých pracovných dní od uzavretia kúpnej zmluvy zvyčajne daný titul odosielame. Dodacia lehota má orientačný charakter. Ak je uvedené, že máme tovar na sklade, znamená to, že ho máme na sklade v počte minimálne 1 kus a vieme Vám ho vyexpedovať najneskôr nasledujúci pracovný deň po prijatí objednávky. V prípade objednávky viac ako 1 ks tovaru, pri ktorom máme uvedené, že je na sklade, negarantujeme okamžitú dostupnosť všetkých objednaných kusov. V prípade starších alebo ťažšie dostupných titulov sa môže táto doba predĺžiť, o čom Vás budeme informovať hneď, ako budeme mať bližšie informácie k dostupnosti daného titulu.

Zákazník súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak nie je možné dodať všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne. O tejto situácii upovedomíme zákazníka v čo možno najkratšom čase a oznámime mu predpokladaný termín dodania tovaru. Ak sa nám tovar nepodarí zabezpečiť ani v dodatočnej lehote, máte právo od zmluvy odstúpiť a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti Vám budú finančné prostriedky vrátené do 14 dní na Vami určený bankový účet. V prípade titulov, ktoré ešte neboli vydané (predpredaje), sú všetky uvádzané termíny iba orientačné a nezáväzné - objednaný titul Vám pošleme okamžite ako nám ho vydavateľ dodá na sklad. Objednávky vybavujeme priebežne každý pracovný deň.

Miesto a spôsob dodania tovaru

Záväzok dodať tovar je splnený odovzdaním tovaru zákazníkovi resp. oprávnenej osobe uvedenej v objednávke alebo jeho odovzdaním prepravcovi na prepravu. Tovar posielame Slovenskou poštou formou listu/balíka alebo listovej/balíkovej dobierky. K dodacej lehote treba preto pripočítať bežne 1-3 pracovné dni, ktoré trvá doručenie titulu k Vám Slovenskou poštou.

O tom, že Vaša objednávka bola odovzdaná prepravcovi Vás budeme informovať e-mailom alebo SMS správou (ak ste nám poskytli svoje telefónne číslo). Ak Vám tovar nebol doručený ani do 7 dní po našom e-maile resp. SMS správe, kontaktujte, prosím, svoju dodávaciu poštu aj nás. Bližšie informácie o Vašom balíku a možných dôvodoch nedoručenia Vám po preverení následne poskytneme e-mailom.

Záväzok dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak zákazník neprevezme tovar v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste, resp. odmietne tovar prevziať. V prípade, ak si zákazník tovar neprevezme a tovar sa nám vráti späť, máme právo od kúpnej zmluvy odstúpiť a od zákazníka požadovať náhradu nákladov spojených s vrátením tovaru (poštovné súvisiace so spätným zaslaním tovaru). Opätovné doručenie zásielky je možné len po vzájomnej dohode.

Nezodpovedáme za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú doručovateľom (Slovenská pošta, kuriér) alebo nesprávne udanou adresou prijímateľa. Zákazník nadobúda vlastnícke právo k tovaru jeho prevzatím v mieste dodania a úplným zaplatením kúpnej ceny.

Pri prevzatí zásielky je zákazník povinný skontrolovať zásielku, či nebol poškodený obal zásielky (mechanické poškodenie spôsobené prepravou) a či je tovar bez vád. V prípade viditeľného poškodenia zásielky alebo tovaru je zákazník oprávnený zásielku neprevziať.

Spôsob platby

·         dobierka

·         elektronické bankovníctvo

·         hotovosť či darčekovými poukážkami priamo oprávnenej osobe Vydavateľstva RUAH

 

Poštovné a iné poplatky

K uvedeným cenám tovaru pripočítavame poštovné podľa spôsobu a adresy dodania.

V prípade rozdelenia jednej objednávky na viac zásielok na základe Vášho želania vám môže byť účtované poštovné za každú zásielku samostatne.

 

Vydavatelstvo RUAH zodpovedá zákazníkovi za:

·         dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky zákazníkom, ak došlo k akceptácii objednávky

·         odoslanie bezchybného tovaru

·         dodanie tovaru v množstve a kvalite podľa objednávky, za predpokladu, že došlo k jej akceptácii

 

Vydavateľstvo RUAH nenesie zodpovednosť za:

• oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom

• oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa

• poškodenie zavinené doručovateľom (pošta, kuriér); viditeľne poškodený tovar (poškodený obal balíka a pod.) nepreberajte!

• obsahovú náplň knihy, DVD a podobných produktov, oficiálne vydaných vydavateľom

 

Stornovanie objednávky

Ak si prajete zrušiť Vašu objednávku, ktorá ešte nebola vybavená, čo najskôr nás prosím kontaktujte a uveďte číslo Vašej objednávky. Ak už bola Vaša objednávka zaplatená, peniaze Vám vrátime najneskôr do 14 dní na účet, z ktorého ste zaplatili. V prípade platby sa môže táto doba predĺžiť, vzhľadom na postup v banke pri vracaní peňazí z platieb kartou.

Zároveň si vyhradzujeme právo stornovať Vašu objednávku na tovar, ak Vám ho nebudeme schopní dodať z dôvodu nedostupnosti alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia nie sme schopní dodať tovar v dohodnutej lehote alebo cene. O stornovaní objednávky Vás budeme bezodkladne informovať telefonicky alebo e-mailom. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti vám budú finančné prostriedky vrátené.

Záverečné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzavretej medzi Vydavateľstvom RUAH a jej zákazníkom, a sú pre obe strany záväzné. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t. j. záväznou objednávkou a potvrdením objednávky, prípadne individuálne dohodnutými podmienkami), ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a príslušnými právnymi predpismi. Ustanovenia kúpnej zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.

Vydavateľstvo RUAH si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky. Akékoľvek zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.ruah.sk. Právne vzťahy vyplývajúce z kúpnej zmluvy sa spravujú vždy všeobecnými obchodnými podmienkami účinnými v čase záväznej objednávky tovaru.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 01.01.2016.

© 2016 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službouWebnode E-shop